Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2005
Výzva na podávanie projektov v roku 2005

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci 4. výzvy (s uzávierkou v auguste 2005) bol ukončený. Odborové rady APVV na svojich zasadnutiach priradili finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a tiež schválili výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Podľa množstva priradených prostriedkov pre danú odborovú radu na rok 2006, boli podľa počtu dosiahnutých finálnych bodov, vybraté projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

V súlade s rozhodnutím predsedníctva agentúry o použití zvyšných finančných prostriedkov zo všetkých odborových rád bol tento zoznam doplnený o ďalšie projekty. Agentúra postupovala tak, že pridelila tieto finančné prostriedky projektom s najvyšším bodovým hodnotením pod hranicou financovateľnosti.

Všetci žiadatelia o projekt dostanú od agentúry list s informáciou či ich projekt bol vybratý na podporu alebo nie ako aj hodnotiacu správu v ktorej je zachytený celý proces hodnotenia návrhu projektu - od abstraktov posudkov troch externých posudzovateľov, cez závery hodnotenia pracovných skupín (ak má tieto daná rada vytvorené) a odborových rád. V prípade, že predkladateľa zaujímajú kompletné posudky externých posudzovateľov - na požiadanie mu ich APVV anonymne poskytne za účelom úplnej transparentnosti hodnotiaceho procesu ako aj kvôli možnosti získania informácií o prípadných nedostatkoch a slabostiach predkladaného návrhu projektu.

Priložené dokumenty