Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2007
Verejná výzva na predkladanie projektov výskumu a vývoja – VV 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 Zákona 172/2005 Z.z.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky Verejnej výzvy 2007, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe A (Metodický pokyn);
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a každej spoluriešiteľskej organizácie v časti D žiadosti;
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu uvedeného v časti A5 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z..

Aktualizácia | Pridané: 12. 7. 2007

Predĺženie termínu ukončenia výzvy VV 2007

Z dôvodu technických problémov v súvislosti s preťažením on-line systému na podávanie projektov a jeho nefunkčnosti v dňoch 11.7. a 12.7.2007, agentúra vydáva rozhodnutie o predĺžení dátumu ukončenia výzvy VV 2007.

Nový termín ukončenia výzvy je stanovený na piatok, 20. 7. 2007.

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 20. 7. 2007 o 12:00 h. Zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (20. 7. 2007) do 16:00 h do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 20. 7. 2007 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava).

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – schéma štátnej pomoci XS 104/06 pre poskytovanie štátnej pomoci na výskum a vývoj pre malé a stredné podniky.Podklady k výzve

E-Vecný zámer projektu - záväzná osnova

Vzory prázdnych formulárov [NEVYPĹŇAŤ !!!]