Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

VV 2010 (Apríl)

VV 2010 (Apríl)
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Apríl)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.") vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 4. 2010, dátum ukončenia výzvy je 29. 6. 2010.

Aktualizácia | Pridané: 18. 5. 2010

Zastavenie výzvy

Na základe odporúčania Rady vlády pre vedu a techniku Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prehodnotilo podmienky verejnej výzvy VV 2010 a s ohľadom na možnú vecnú diskrimináciu zrušilo bod 3 Požiadaviek verejnej výzvy VV 2010 dokumentu Úplné znenie verejnej výzvy.

Uznesením Predsedníctva zo dňa 17. 5. 2010 je verejná výzva VV 2010, vyhlásená 30. 4. 2010, zastavená dňom 18. 5. 2010.

Nová verejná výzva VV 2010 v aktualizovanom znení bude vyhlásená dňa 24. 5. 2010. Termín uzavretia výzvy VV 2010 bude 23. 7. 2010.

Aktualizácia | Pridané: 10. 5. 2010

Sprístupnenie elektronickej služby predkladania žiadostí

Od dnešného dňa je žiadateľom sprístupnená elektronická služba predkladania žiadostí na riešenie projektov.
Zároveň so sprístupnením služby zverejňujeme aj Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov.

Podklady k výzve

Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. k) a vyradí žiadosti, ktoré tieto podmienky nespĺňajú. Rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok oznámi poskytovateľ žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.

Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické podmienky uskutočňuje podľa kritérií ustanovených v § 18 ods. 2 písm. l) odborný orgán poskytovateľa.


Formuláre žiadostí na riešenie projektu – časti A až D – vzory žiadostí [NEVYPĹŇAŤ]

Formulár sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.


Formuláre E žiadostí – Vecný zámer projektu [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Informatívne dokumenty