Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2014
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014

Otázky

Odpovede

Sme vysoká škola – univerzita, ktorá vystupuje ako samostatný právny subjekt. Univerzita sa delí na niekoľko fakúlt. Preto sa chceme opýtať, akým spôsobom sa majú zadávať do on-line systému projekty, ktorých riešiteľský kolektív bude zložený z dvoch fakúlt tej istej VŠ.

Vzhľadom na skutočnosť, že v žiadosti sa uvádzajú ako žiadateľ a spolupríjemca finančných prostriedkov samostatné právne subjekty, v žiadosti je potrebné uviesť univerzitu (bez uvedenia fakulty/fakúlt). Pre takto zadanú organizáciu sa vypĺňa jeden rozpočet a ako členov riešiteľského kolektívu možno uviesť pracovníkov rôznych fakúlt danej univerzity. Časť VV-F žiadosti, bod 5 záväznej osnovy poskytuje dostatočný priestor na definovanie jednotlivých zúčastnených organizácií a členov riešiteľského kolektívu pre potreby projektu.

Vo výzve VV 2014 (Špecifické podmienky, bod 11) je uvedené: "Pre podnikateľské subjekty sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov." Neuvádza sa žiadna konkrétna schéma štátnej pomoci, ako v predchádzajúcich výzvach. Aká je maximálna intenzita štátnej pomoci pre jednotlivé kategórie výskumu, resp. vývoja v projektoch výzvy VV 2014?

Agentúra v súčasnosti nemá platnú schému štátnej pomoci pre všetky odvetvia výskumu a vývoja. Preto sa poskytovanie štátnej pomoci riadi zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a zároveň právnymi predpismi Európskej únie. Od 17. 6. 2014 je v platnosti Nariadenie komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ktoré sa bude uplatňovať pri poskytovaní štátnej pomoci na výskum a vývoj príjemcom v rámci výzvy VV 2014. Uvedené nariadenie stanovuje maximálne intenzity pomoci na výskum a vývoj aj ďalšie podmienky, na základe ktorých sa individuálne posudzuje primeranosť pomoci.