Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2014
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014
Informačný systém APVV na správu projektov

Usmernenia

Manuál

Ročná správa o riešení projektu

Ročnú správu predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. daného roka. V prípade poskytnutia finančných prostriedkov po 1. 8. daného rozpočtového roka, je potrebné riadiť sa usmerneniami a pokynmi APVV. Všetky časti ročnej správy je potrebné vyplniť prostredníctvom Portálu APVV.

Súbory RS1 a VPP na vypĺňanie v MS Word je potrebné vytvoriť a stiahnuť priamo v elektronickom systéme.

Súbor RS2 sa vytvorí až po zadaní všetkých údajov o čerpaní finančných prostriedkov do elektronického systému.

Záverečná správa o riešení projektu

Záverečnú správu predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na vykonanie projektu. Všetky časti záverečnej správy je potrebné vyplniť prostredníctvom Portálu APVV.

Súbory ZS1 a VPP na vypĺňanie v MS Word je potrebné vytvoriť a stiahnuť priamo v elektronickom systéme.

Súbor ZS2 sa vytvorí až po zadaní všetkých údajov o čerpaní finančných prostriedkov do elektronického systému.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je zodpovedný riešiteľ projektu po ukončení jeho riešenia povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch (výsledkoch) riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Monitorovaciu správu je potrebné vyplniť v zmysle zverejneného manuálu.