phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
27.3.2020

Vážené riešiteľky, vážení riešitelia projektov,

v súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.
25.3.2020

APVV do konca týždňa zverejní informáciu o zmene harmonogramu podávania rôznych správ o riešení projektov, o posune termínov ukončovania riešenia, o zmenách pravidiel v čerpaní financií ako aj o možnom novom programe orientovanom na výskum koronavírusu. Taktiež poskytneme informácie o stave hodnotenia VV 2019.

V prípade potreby a ďalších zmien bude informácia pravidelne aktualizovaná.
23.3.2020

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po skončení lehoty na riešenie projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu.

V nadväznosti na súčasnú situáciu v spojitosti s COVID-19 agentúra rozhodla o posunutí termínu na predkladanie monitorovacích správ za rok 2019, a to do konca apríla 2020. Uvedené platí pre elektronickú aj listinnú verziu monitorovacej správy.
19.3.2020
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.3/2020.
17.3.2020
V nadväznosti na prebiehajúcu situáciu v spojitosti s COVID-19 rozhodla APVV posunúť termín predkladania ročných správ za rok 2019 v rámci projektov výskumnej bilaterálnej výzvy SK‑BY-RD 2019, a to do 15.05.2020.
13.3.2020
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 16.3.2020 do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.2/2020.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018