phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
11.4.2019
Agentúra dňa 11. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre pôdohospodárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.
8.4.2019
Agentúra dňa 08. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.
4.4.2019
Agentúra dňa 04. 04. 2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre lekárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2018.
1.4.2019

Z dôvodu inštalácie aktualizácií budú všetky informačné systémy agentúry nedostupné dňa 04. 04. 2019 od 7:00 hod. do 08:00 hod..

Od 8:00 hod. do 9:00 hod. budú nedostupné systémy na podávanie, riešenie a hodnotenie projektov (https://is.apvv.sk/https://portal.apvv.sk/).

13.3.2019
Podľa znenia zmluvy je zodpovedný riešiteľ projektu po ukončení jeho riešenia povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch (výsledkoch) riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
Monitorovaciu správu je potrebné vyplniť v zmysle zverejneného manuálu.
5.2.2019

Agentúra dňa 5.2.2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018. Zároveň informujeme žiadateľov, že vzhľadom k nedodržaniu termínu hodnotenia na partnerskej strane sa posúva termín začiatku riešenia podporených projektov na 15.2.2019. Zodpovední riešitelia budú projektovým manažérom vyzvaní na úpravu projektov.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2017