phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k verejnej výzve VV 2015 a VV 2016

Oznamujeme riešiteľom projektov v rámci verejnej výzvy VV 2015, že v nadväznosti na situáciu v spojitosti s COVID-19 agentúra umožňuje predĺženie doby riešenia projektov nad rozsah podľa § 18 ods.2 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z., a to najviac o šesť mesiacov, t. j. najneskôr do 31.12.2020.

Informácia o zasielaní rozhodnutí prostredníctvom elektronickej schránky

Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov, že rovnako ako v minulých rokoch sú všetky rozhodnutia zasielané prostredníctvom elektronickej schránky v súlade so zákonom o e-Governmente.

APVV pripravuje novú výzvu

Agentúra pripravuje vyhlásenie novej verejnej výzvy na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“, ktorý bol schválený Vládou SR uznesením č. 317 z 27. mája 2020. Výzvu plánuje agentúra vyhlásiť do dvoch týždňov.

Zmena na poste riaditeľa APVV

Riaditeľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 1. 6. 2020  JUDr. Stanislav Mydlo.

Opatrenia č.9 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.9/2020.

VV 2019 – Rada pre technické vedy

Agentúra dňa 26. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre technické vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »