Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Francúzsko 2011

Slovensko – Francúzsko 2011
Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013.

Aktualizácia | Pridané: 6. 9. 2012

Upozornenie

Dňa 24. augusta 2012 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z., ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách od 1. 9. 2012.

Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 4,00 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,00 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 39,06 eur.

Aktualizácia | Pridané: 4. 4. 2011

Predĺženie termínu ukončenia výzvy Slovensko – Francúzsko 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na podávanie projektov.

Nový termín ukončenia výzvy je stanovený na pondelok 2. 5. 2011 12:00 hod.

Žiadosti sa podávajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému v slovenskom aj anglickom jazyku s termínom uzávierky 2. 5. 2011 12:00. Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení (v slovenskej aj v anglickej verzii) je potrebné doručiť do agentúry do 2. 5. 2011 do 16:00 alebo odoslať poštou s najneskorším dátumom odoslania 2. 5. 2011.

Podklady k výzve