Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Maďarsko 2013

Slovensko – Maďarsko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 10. septembra 2002 v Budapešti, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku.

Aktualizácia | Pridané: 22. 4. 2013

Dodržanie požiadaviek a špecifických podmienok výzvy

Upozorňujeme predkladateľov žiadosti o finančné prostriedky na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku na dodržiavanie podmienok Úplného znenia výzvy a jeho príloh.
Nedodržanie výzvou stanovených limitov, termínov a ďalších podmienok výzvy bude zohľadnené pri posudzovaní predloženej žiadosti.

Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.