Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Rusko 2007

Slovensko – Rusko 2007
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ruskej federácie na roky 2008 – 2009

Na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a technickej politiky Ruskej federácie v oblasti vedecko-technickej spolupráce, podpísanej 13. februára 1995 v Bratislave, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej Federácii.

Aktualizácia | Pridané: 18. 6. 2009

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č.110/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov