Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

DO7RP (2011)

DO7RP (2011)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)

Formuláre žiadostí o ďalšie príspevky platné do 20. 8. 2012

Správa o riešení projektu – súbory platné do 20. 8. 2012

Monitorovanie výstupov ukončených projektov platné do 20. 8. 2012

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ projektu APVV po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mailovú adresu projektového manažéra a poštou do 31. marca. Agentúre je potrebné zaslať aj publikácie, príp. iné výstupy v tlačenej forme.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2010 v termíne skoršom ako 31. 12., do správy za rok 2011 je potrebné zahrnúť aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2011. V tom prípade je potrebné zadať do nadpisu celé monitorované obdobie, napr. 1. 7. 2010 – 31. 12. 2011, ak projekt skončil 30. 6. 2010.