Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
ESF 2006
Výzva APVV pre aktivity ESF v roku 2006 (ESF 2006)

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mail projektového manažéra a poštou do 31. marca. Je potrebné zaslať aj publikácie, príp. iné výstupy v tlačenej forme.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2007 v termíne skoršom ako 31.12., do správy za rok 2008 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2008. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie - napr. 1.8.2007 - 31.12.2008, ak projekt skončil 31.7.2007.