phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
PP7RP 2007
Výzva na podávanie žiadostí o refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2007

Výška podpory APVV uvedená v tabuľke je výška schválená Radou programu PP7RP. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky podpory na základe posúdenia správnosti kalkulácie požadovaných nákladov tak, aby poskytnutá podpora bola v súlade s platnou legislatívou.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí.

Všetci predkladatelia žiadostí v rámci uvedenej výzvy dostanú od agentúry list s informáciou, či bola ich žiadosť vybraná na podporu alebo nie, ako aj hodnotiacu správu, v ktorej je zachytený celý proces hodnotenia žiadosti. V prípade, že predkladateľa zaujímajú kompletné posudky externých posudzovateľov, na požiadanie mu ich APVV v anonymnej verzii poskytne za účelom úplnej transparentnosti hodnotiaceho procesu, ako aj kvôli možnosti získania informácií o prípadných nedostatkoch a slabých stránkach predkladaného návrhu. Anonymné posudky je možné vyžiadať si na e-mailovej adrese: singlovicova@apvv.sk

Priložené dokumenty

Grantové
schémy