Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
PP7RP 2009
Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v platnom znení vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie.

Žiadosti doručené po 1. 9. 2009 budú refundované v roku 2010.

Upozornenie: Na základe doterajších skúseností si Vám dovoľujeme oznámiť, že jednou z podmienok refundácie nákladov je aj priložená hodnotiaca správa z Európskej komisie (Evaluation Summary Report). Preto odporúčame žiadosť nepodávať, ak ste hodnotiacu správu neobdržali, ale o refundáciu žiadate.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy PP7RP 2009, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • Žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe A (Metodický pokyn).
  • Žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa v časti C žiadosti.
  • Žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis predkladateľa žiadosti a podpis každej osoby podieľajúcej sa na riešení projektu 7RP, ktorých mená sú uvedené v časti A4. Vyššieuvedené osoby svojím podpisom vyjadria súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Aktualizácia | Pridané: 9. 9. 2009

Podmienka poskytnutia finančných prostriedkov

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účelovú formu podpory podľa odseku 2 písm. a) zákona 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov je osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaný príslušným orgánom podľa právnych predpisov členského štátu.
Osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja budú príjemcovia a spolupríjemcovia predkladať pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov medzi agentúrou a žiadateľom.

Výnos MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD – 2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja sa nachádza na webovej stránke MŠ SR.

Podklady k výzve

Vzor prázdnych formulárov