Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
SUSPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" podľa § 4 ods.2 Zákona 172/2005 Z.z.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy SUSPP2007, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe B (Metodický pokyn);
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a každej spoluriešiteľskej organizácie v časti D žiadosti;
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu uvedeného v časti A4 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Aktualizácia | Pridané: 17. 12. 2007

Predĺženie termínu ukončenia výzvy SUSPP 2007

Z dôvodu technických problémov agentúra vydáva rozhodnutie o predĺžení termínu na elektronické podanie projektov vo výzve SUSPP 2007.

Termín ukončenia výzvy je stanovený na pondelok, 17. 12. 2007.

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 17. 12. 2007 o 18:00 h. Zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (17. 12. 2007) do 16:00 h do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 17. 12. 2007 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava).

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme

Podklady k výzve

Formulár E - Charakteristika projektu - záväzná osnova

Vzor prázdneho formuláru