Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
SUSPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2007

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci programu SUSPP 2007 bol ukončený. Rada programu APVV na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a schválila výšku oprávnených nákladov na rok 2008 na plánovacie granty projektov. Na základe objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre program SUSPP 2007 boli podľa počtu dosiahnutých bodov vybrané projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

Agentúra uverejňuje zoznam podporených plánovacích grantov projektov.

Výška podpory APVV uvedená v tabuľke je výška schválená radou programu na rok 2008 na financovanie plánovacích grantov. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky podpory na základe posúdenia správnosti kalkulácie požadovaných nákladov a ich oprávnenosti.

Všetci žiadatelia o podporu projektu z výzvy SUSPP 2007 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov.

Pokračovanie podporených projektov v roku 2009 je podmienené vyhodnotením výsledkov plánovacích grantov radou programu a schvalením rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov na pokračovanie rozvojových projektov.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí s dosiahnutým počtom bodov.

Priložené dokumenty