Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Transfer 2005

Transfer 2005
Výzva "Prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe" - Transfer 2005

Agentúra na podporu vedy a techniky podporí vybrané projekty, ktoré najlepšie splnia podmienky:

 • Prihlásený projekt musí zabezpečovať rozpracovanie a realizáciu konkrétneho, doteraz v praxi nerealizovaného vedecko-technického poznatku, ktorého realizáciou sa zabezpečí:
  • zlepšenie technicko-ekonomických parametrov výroby,
  • zlepšenie alebo zavedenie do výroby produktu s vyššou pridanou hodnotou,
  • reálne zlepšenie domácej alebo zahraničnej konkurenčnej schopnosti,
  • zintenzívnenie spolupráce medzi podnikateľským sektorom a výskumnými organizáciami z ostatných sektorov,
  • zvýšenie zamestnanosti.
 • Prihlásený projekt musí jasne definovať cieľ a plán na jeho dosiahnutie, musí obsahovať vyčíslenie a dokumentovanie predpokladaného technicko-ekonomického prínosu.
 • Riešenie projektu musí byť zabezpečené riešiteľským kolektívom, ktorý bude zložený minimálne z dvoch sektorov. Jedným z riešiteľov môže byť konečný užívateľ výsledkov riešenia projektu.
 • V projekte musí byť definovaný konečný užívateľ výsledkov riešenia.
 • Konečný užívateľ musí potvrdiť predpokladané ekonomicko-technické parametre riešenia.
 • Konečný užívateľ sa zmluvne zaviaže vyhodnotiť efekty z realizovaných výsledkov riešenia po dobu troch rokov od ukončenia projektu.
 • Konečný užívateľ sa musí podieľať na úhrade nákladov riešenia vo výške minimálne 50 % celkových nákladov.
 • Predpokladaná dĺžka trvania projektu riešenia je 24 mesiacov.

Náklady na riešenie projektu môžu obsahovať aj kapitálové výdavky. Žiadosti o podporu projektov sa budú vyhodnocovať štandardným spôsobom podľa zverejnených kritérií hodnotenia, so zdôraznením hodnotenia jednoznačnosti cieľa riešenia, predpokladaných/garantovaných technicko ekonomických prínosov a splnenia stanovených podmienok.