Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2011
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 14. 9. 2011, dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2011.

Aktualizácia | Pridané: 7. 2. 2012

Doplnenie pracovných skupín rád

Predsedníctvo agentúry dňa 23. 1. 2012 schválilo návrhy na doplnenie existujúcich pracovných skupín rád pre prírodné a technické vedy a schválilo návrhy na zloženie ad hoc pracovných skupín rady pre spoločenské vedy.
Zoznam ad hoc členov je uvedený v dokumente.

Aktualizácia | Pridané: 27. 10. 2011

Upresnenie požiadavky výzvy

Agentúra upresňuje požiadavku verejnej výzvy týkajúcu sa osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja.

Podmienkou podpísania zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi príjemcom a agentúrou je predloženie overených kópií osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja príjemcu a spolupríjemcov podľa § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

To znamená, že požiadavka sa týka osvedčení o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja príjemcu a spolupríjemcov vydávaných podľa § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov pre všetky právnické a fyzické osoby – podnikateľov uskutočňujúcich výskum a vývoj zo všetkých sektorov výskumu a vývoja (štátny sektor, sektor vysokých škôl, neziskový sektor a podnikateľský sektor).

Aktualizácia | Pridané: 21. 10. 2011

Odporúčanie k elektronickému odoslaniu žiadosti

Agentúra na základe poznatkov získaných na informačných dňoch k výzve VV 2011 v snahe predísť možným problémom pri podávaní žiadosti vydáva pre žiadateľov odporúčanie k elektronickému odoslaniu žiadosti.

Podklady k výzve


Žiadosť časť VV-A – D sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.


Žiadosť časť VV-E žiadosti – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Ďalšie dokumenty k výzve