Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2011
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2011

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť do agentúry poštou do 31. marca. Kópie deklarovaných výstupov sa neprikladajú, je možné uviesť internetové odkazy na uvedené výstupy.

 

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2013 v termíne skoršom ako 31. 12., do správy za rok 2014 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2014. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie – napr. 1. 8. 2013 - 31. 12. 2014, ak projekt skončil 31. 7. 2013.