Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Izrael RD 2023

Slovensko – Izrael RD 2023
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi vládou Izraelského štátu a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spolupráci v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy podpísanej 29. apríla 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu podpísaným 17. mája 2017.

Dátum vyhlásenia výzvy je 29. 06. 2023, dátum ukončenia výzvy je 07. 09. 2023

Izraelské znenie výzvy

Podklady k výzve

Žiadosť časť RD-A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.

Žiadosť časť RD-F žiadosti – Vecný zámer projektu bude k dispozícií v elektronickom systéme pri podávaní žiadosti v záložke „Povinné prílohy“.

Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.