Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Ukrajina 2013

Slovensko – Ukrajina 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 2. decembra 2002 v Kyjeve, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Aktualizácia | Pridané: 29. 10. 2015

Informácia pre riešiteľov

Na základe listu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 7. 10. 2015 APVV v nadväznosti na Protokol z 5. zasadnutia zmiešanej Slovensko - ukrajinskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu podpísaný v Bratislave dňa 17. decembra 2013 aktualizuje metodický pokyn na kalkuláciu nákladov na riešenie projektu v rámci výzvy SK-UA 2013.

Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.