Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VMSP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2009

Agentúra zverejňuje zoznam žiadostí, pre ktoré rada programu VMSP v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov schválila návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.

Agentúra vyzve žiadateľov projektov, na ktorých riešenie navrhla rada programu rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov, na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci N 702/2007, v odvetví dopravy v zmysle schémy X477/2009. Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku agentúra vyhodnotí súlad žiadosti s príslušnou schémou štátnej pomoci a rozhodne o udelení resp. neudelení štátnej pomoci. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky finančného príspevku na základe posúdenia oprávnenosti požadovaných nákladov a oprávnenosti požadovanej intenzity štátnej pomoci tak, aby poskytnutá dotácia bola v súlade s platnou legislatívou a príslušnou schémou štátnej pomoci APVV.

Všetci žiadatelia dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov. Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných návrhov projektov s dosiahnutým počtom bodov.

Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch poskytovateľ zverejní v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na svojej internetovej stránke najmä v rozsahu názov projektu, príjemca a suma poskytnutých prostriedkov, a to do 14. dní od ich poskytnutia.

Priložené dokumenty