Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VMSP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.") vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)".

Oprávnení žiadatelia vo výzve sú v zmysle Definície malých a stredných podnikov [pdf, 113 kB] [výňatok z odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 124,20.5.2003, s. 36)].

Aktualizácia | Pridané: 11. 3. 2009

Novelizácia zákona

Upozorňujeme na novelizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa s účinnosťou od 1. marca 2009 menia limity vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku nasledovne:

 • vstupná cena hmotného majetku vyššia ako 1 700 EUR,
 • vstupná cena nehmotného majetku vyššia ako 2 400 EUR.

Aktualizácia | Pridané: 10. 3. 2009

Dodatočná informácia

Poznámky k súvahe stačí predložiť iba v tlačenej verzii, nie je potrebné skenovať ich do elektronickej prílohy.

Aktualizácia | Pridané: 28. 1. 2009

Usmernenie pre predkladateľov projektov výzvy VMSP 2009

Vzhľadom na otázky záujemcov o predloženie žiadostí si dovoľujeme uviesť doplňujúce informácie k výzve:

Výzva VMSP obsahuje ustanovenie: "V prípade, že počas riešenia akéhokoľvek projektu APVV došlo k uplatneniu sankcií v zmysle znenia Zmluvy APVV o poskytnutí finančných prostriedkov alebo Správa finančnej kontroly konštatovala závažné porušenie finančnej disciplíny, nemôže osoba v pozícii zodpovedného riešiteľa takého projektu podať projekt v rámci verejných výziev agentúry v roku a po dobu 3 kalendárnych rokov od roku vydania relevantného právoplatného rozhodnutia."

Agentúra informuje, že pri uplatňovaní citovaného ustanovenia bude zohľadňovať nasledovné sankcie:

 • odstúpenie od zmluvy zo strany APVV
 • vypovedanie zmluvy zo strany APVV
 • Správa finančnej kontroly konštatovala závažné porušenie finančnej disciplíny

Podmienky poskytovania štátnej pomoci na výskum a vývoj stanovujú Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - schéma N702/2007 a pre odvetvie dopravy schéma X477/2009.Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu výskumu a vývoja

Žiadosť na riešenie projektu výskumu a vývoja obsahuje:

 1. Formulár žiadosti na riešenie projektu výskumu a vývoja - časti A až D
  Formulár sa podáva cez ELEKTRONICKÝ SYSTÉM na podávanie projektov
 2. Formulár E žiadosti - Charakteristika projektu výskumu a vývoja - záväzná osnova
 3. Povinné prílohy žiadosti:
  • štúdia technickej realizovateľnosti vrátane podnikateľského plánu
  • aktuálny výpis žiadateľa a spoluriešiteľskej organizácie, ktorá je podnikom, z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo notárom overený doklad o oprávnení na podnikanie, ak organizácia nie je zapísaná v obchodnom registri (napr. živnostenský list)
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch resp. výkaz ziskov a strát a súvaha vrátane poznámok k 31. 12. predchádzajúceho roka a výkaz o počte zamestnancov žiadateľa, a tiež spoluriešiteľskej organizácie, ktorá je podnikom
   Dodatočná informácia: Poznámky k súvahe stačí predložiť iba v tlačenej verzii, nie je potrebné skenovať ich do elektronickej prílohy.

Informatívne dokumenty