Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

VMSP 2009-II

VMSP 2009-II
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)" zameranú na podporu start-up a spin-off podnikov.

Aktualizácia | Pridané: 12. 10. 2010

Pokračovanie konania k 11. 10. 2010

Predsedníctvo agentúry dňa 11. 10. 2010 svojím uznesením zrušilo pozastavenie konania v procese posudzovania žiadostí podaných vo výzve VMSP 2009-II, ktoré bolo vydané dňa 29. 3. 2010.

Na základe toho agentúra zverejňuje návrh rozhodnutia rady programu VMSP o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktualizácia | Pridané: 30. 3. 2010

Pozastavenie konania k 29. 3. 2010

Predsedníctvo agentúry pozastavuje k 29. 3. 2010 konanie súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov pre žiadosti o finančnú podporu APVV v rámci verejnej výzvy VMSP 2009-II.

Zdôvodnenie:
V zmysle ustanovenia § 19 ods. 5 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.

Podmienky poskytovania štátnej pomoci na výskum a vývoj stanovujú Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - schéma N702/2007 a pre odvetvie dopravy schéma X477/2009.Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu výskumu a vývoja

Žiadosť na riešenie projektu výskumu a vývoja musí obsahovať nasledovné dokumenty:

  1. Formulár žiadosti na riešenie projektu výskumu a vývoja - časti A až D
    Formulár sa podáva cez ELEKTRONICKÝ SYSTÉM na podávanie projektov
  2. Formulár E žiadosti - Charakteristika projektu výskumu a vývoja
  3. Povinné prílohy žiadosti:
    • podnikateľský plán
    • aktuálny výpis žiadateľa z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo notárom overená kópia)

Príslušné dokumenty žiadosti si môžete stiahnuť nižšie:

Informatívne dokumenty