phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Predsedníctvo agentúry je vrcholným odborným orgánom agentúry. Pri plnení svojich úloh vychádza zo zákona č. 172/2005 Z. z., ktorým bola agentúra zriadená. Členov predsedníctva menuje a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Funkčné obdobie členov predsedníctva je štvorročné s možnosťou ich menovania najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých 11 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky z celého Slovenska a dvaja členovia sú zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR.

Medzi hlavné aktivity predsedu agentúry patrí riadenie predsedníctva ako odborného orgánu agentúry a reprezentácia agentúry navonok na domácej a na zahraničnej pôde v oblastiach súvisiacich priamo s činnosťou agentúry, ale aj v ďalších oblastiach súvisiacich s výskumom a vývojom na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí medzinárodnej organizácie Science Europe, ktorej je agentúra členom od roku 2012.

Činnosť predsedníctva sa riadi plánom práce agentúry, ktorý vypracúva riaditeľ agentúry na základe koncepcie činnosti agentúry na príslušné obdobie a schvaľuje ho predsedníctvo.

Rokovací poriadok predsedníctva APVV [pdf, 198 kB]

Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva

Archív zápisníc